CIT UPC presents NECADA project on his newsletter

NECADA is near to be open for everyone use!, stay tuned!

Investigadors d’InLAb FIB UPC i de SummLab UPC han desenvolupat un nou software d’optimització anomenat NECADA. Basat en una infraestructura cloud, el software pretén ser una eina indispensable per al disseny i construcció d’edificis tenint en compte els requisits d’una arquitectura sostenible, ja què indica els valors òptims per a la construcció d’un immoble o àrea residencial segons els diferents paràmetres i impactes associats. El software és capaç, per exemple, d’optimitzar la demanda d’energia dels edificis a través de l’avaluació dels materials, dels sistemes de construcció utilitzats i dels sistemes actius.  
Amb la utilització de motors de càlcul com ara Energyplus o Trnsys, NECADA permet trobar l’alternativa òptima atenent la normativa de la sostenibilitat en la construcció desenvolupada pel Comitè tècnic CEN TC 350, relativa a l’optimització de impacte ambiental, econòmic i social. La finalitat és obtenir una definició inequívoca completa del sistema, assegurant que la implementació final utilitzarà les millors eines per simular qualsevol component del model. El sistema ja ha començat a emprar-se a nivell industrial.