The purpose of this study is to determine Girona Cathedral’s thermal performance and to verify that it is suitable for containing historical pieces of art.

We present the results of our analysis of the indoor thermal conditions during the period from January 2011 to December 2016. Real data were collected from strategically located probes inside the cathedral and from an outside weather station. The results were compared with an EnergyPlus computer model to verify the calculations and improve decision making. The model considers the envelope’s thermal inertia, the characteristics of the enclosure, and the passive systems for performing thermal analysis. The cathedral’s indoor environment is very stable. Because of a high capability of thermal-energy accumulation, a one-month thermal lag between indoor and outdoor temperatures exists. Furthermore, the maximum and minimum temperatures are dampened, with a two-degree variation above or below the outdoor average, depending on the season. The outdoor humidity can vary from 40% to 100% daily, whereas the indoor humidity variation is around 5%. This indoor stable condition protects the artistic objects in the building. This six-year monitoring and analysis allows for the determination that high-inertia buildings are suitable for displaying and preserving pieces of art and antique furniture, protecting them from deterioration. You can read here.

Keywords: thermal inertia; temperature; simulation; cathedral; indoor conditions; EnergyPlus model; monitoring; thermal behaviour

Nou article publicat sobre l’estudi del rendiment tèrmic de la Catedral de Girona i comprovar que és apte per contenir peces d’art històriques, el podeu consultar a l’enllaç.

L’objectiu d’aquest estudi és determinar l’actuació tèrmica de la Catedral de Girona i comprovar que és apte per contenir peces d’art històriques. Es presenten els resultats de l’anàlisi de les condicions tèrmiques interiors durant el període de gener de 2011 a desembre de 2016. Es van recollir dades reals a partir de sondes situades estratègicament a l’interior de la catedral i d’una estació meteorològica exterior. Els resultats es van comparar amb un model informàtic EnergyPlus per verificar els càlculs i millorar la presa de decisions. El model té en compte la inèrcia tèrmica de l’embolcall, les característiques dels tancaments i els sistemes passius per a la realització d’anàlisis tèrmiques. L’entorn interior de la catedral és molt estable. A causa d’una gran capacitat d’acumulació d’energia tèrmica, existeix un retard tèrmic d’un mes entre les temperatures interiors i exteriors. A més, l’oscil·lació entre les temperatures màximes i mínimes es redueix, amb una variació de dos graus per sobre o per sota de la mitjana exterior, segons l’estació. La humitat exterior pot variar entre un 40% i un 100% diari, mentre que la variació de la humitat interior és al voltant del 5%. Aquesta condició interior estable protegeix els objectes artístics de l’edifici. Aquest seguiment i anàlisi de sis anys permet determinar que els edificis d’alta inèrcia són aptes per exposar i conservar peces d’art i mobles antics, protegint-los del deteriorament.

Paraules clau: inèrcia tèrmica; temperatura; simulació; catedral; condicions interiors; model EnergyPlus; seguiment; comportament tèrmic

Nuevo artículo publicado sobre el estudio del rendimiento térmico de la Catedral de Girona y comprobar que es apto para contener piezas de arte históricas. Se puede consultar en el siguiente enlace.

El objetivo de este estudio es determinar la actuación térmica de la Catedral de Girona y comprobar que es apto para contener piezas de arte históricas. Se presentan los resultados del análisis de las condiciones térmicas interiores durante el período de enero de 2011 a diciembre de 2016. Se recogieron datos reales a partir de sondas situadas estratégicamente en el interior de la catedral y de una estación meteorológica exterior. Los resultados se compararon con un modelo informático EnergyPlus para verificar los cálculos y mejorar la toma de decisiones. El modelo tiene en cuenta la inercia térmica de la envoltura, las características de los cierres y los sistemas pasivos para la realización de los análisis térmicos. El entorno interior de la catedral es muy estable. Debido a una gran capacidad de acumulación de energía térmica, existe un retraso térmico de un mes entre las temperaturas interiores y exteriores. Además, la oscilación entre las temperaturas máximas y mínimas se reduce, con una variación de dos grados por encima o por debajo de la media exterior, según la estación. La humedad exterior puede variar entre un 40% y un 100% diario, mientras que la variación de la humedad interior es de alrededor del 5%. Esta condición interior estable resguarda los objetos artísticos del edificio. Este seguimiento y análisis de seis años permite determinar que los edificios de alta inercia son aptos para exponer y conservar piezas de arte y muebles antiguos, protegiéndolos del deterioro.

Palabras clave: inercia térmica; temperatura; simulación; catedral; condiciones interiores; modelo EnergyPlus; supervisión; comportamiento térmico