Next Wednesday, September 30, our CEO, Pau Fonseca will participate in this conference about 4.0 Industry organized by the UOC with the following presentation: “Modeling situations of containment of pandemics, scenarios for Catalonia in front of SARS-CoV-2” More information on the link: http://symposium.uoc.edu/54652/detail/iv-jornada-industria-4.0.html

El proper dimecres 30 de setembre el nostre CEO, Pau Fonseca participarà en aquesta jornada organitzada per la UOC amb la següent ponència: “Modelant situacions de contenció de pandèmies, escenaris per a Catalunya davant del SARS-CoV-2: En el present context de pandèmia global, l’anàlisi de les opcions de contenció, prèvia a la seva aplicació, hauria de ser una praxi obligada per gestors públics. No obstant això, els sistemes d’ajuda a la presa de decisions per a la gestió de pandèmies, no són fàcils de definir donat el seu caràcter multidisciplinari. En aquesta xerrada es presentarà un sistema d’ajuda a la presa de decisions per a la gestió d’opcions de contenció de la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2. El sistema pretén ser un bessó digital de la pandèmia, usant paradigmes que ja són propis de la indústria 4.0, però que neixen del cos de la Simulació. Això permet agilitat en la definició dels escenaris i, sobretot, cerca la possibilitat que els diferents actors puguin participar de manera senzilla en la validació de les hipòtesis. Aquesta validació de les hipòtesis per part dels especialistes de les diferents disciplines involucrades, incrementa la credibilitat del model i la seva possibilitat d’ús posterior durant la fase operativa.” Més informació a l’enllaç: http://symposium.uoc.edu/54652/detail/iv-jornada-industria-4.0.html

El próximo miércoles, 30 de septiembre, nuestro CEO, Pau Fonseca participará en esta conferencia organizada por la UOC con la siguiente ponencia: “Modelando situaciones de contención de pandemias, escenarios para Cataluña frente a SARS-CoV-2: En el presente contexto de pandemia global, el análisis de las opciones de contención, previa a su aplicación, tendría que ser una praxis obligada por gestores públicos. No obstante, los sistemas de ayuda a la toma de decisiones para la gestión de pandemias, no son fáciles de definir dado su carácter multidisciplinar. En esta charla se presentará un sistema de ayuda a la toma de decisiones para la gestión de opciones de contención de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. El sistema pretende ser un gemelo digital de la pandemia, usando paradigmas que ya son propios de la industria 4.0, pero que nacen del cuerpo de la Simulación. Esto permite agilidad en la definición de los escenarios y, sobre todo, busca la posibilidad de que los diferentes actores puedan participar de forma sencilla en la validación de las hipótesis. Esta validación de las hipótesis por parte de los especialistas de las diferentes disciplinas involucradas, incrementa la credibilidad del modelo y su posibilidad de uso posterior durante la fase operativa.” Más información en el enlace: http://symposium.uoc.edu/54652/detail/iv-jornada-industria-4.0.html